»" /> h

Samhällseffekter

TM:s effekter på samhället:

Ett sätt att skapa världsfred

Alla önskar vi en fredlig värld men hur ska vi skapa den? Vi måste lösa problemet på individens nivå. Vad är en fredlig värld utan fredliga människor? Om vi är lyckliga och starka i oss själva så har vi heller ingen önskan att skada någon annan. Fiendskap uppstår när människor mår dåligt fysiskt och psykiskt. Med hjälp av Transcendental Meditation kan man hjälpa människor att hitta freden i sig själva. Vi kan bli av med stress, oro och trötthet. Därmed blir vi lyckligare och fredligare för var dag som går. Detta är det enda tänkbara sättet att skapa en verklig fred. Det krävs inte att alla människor lär sig TM för att dessa effekter skall komma. Vi människor är inte isolerade öar utan delar i samma mänsklighet och vi påverkas hela tiden av hur våra medmänniskor mår. Under 1970-talet lärde sig tusentals människor TM i USA. Nästan av en slump upptäckte Maharishi och hans medarbetare, att just de städer i USA där en procent av befolkningen hade lärt sig TM hade börjat åtnjuta mindre brottslighet, färre olyckor, förbättrad ekonomi osv. Den effekten har sedan återskapats på åtskilliga platser i världen, vilket bevisar att TM:s effekt på samhället är konsekvent. Några år senare började Maharishi lära ut det s.k. TM-sidhiprogrammet som innehåller avancerade tekniker och med fördel utförs i grupp. Mätningar visar att det räcker med att kvadraten ur en procent av befolkningen dagligen utövar TM-sidhiprogrammet tillsammans för att de positiva effekterna ska uppträda. För Sveriges nio miljoner invånare räcker det således med en grupp på 300 TM-sidhiutövare.

Precis som det skapas bättre samordning (koherens) i hjärnan av TM-utövning, så blir det bättre ordning i samhället, när det finns många TM-utövare, och speciellt när många gör TM-sidhiprogrammet tillsammans. Denna verkan har kommit att kallas “Maharishi-effekten”.

Den internationella TM-rörelsen har vid en del tillfällen samlat ihop grupper av frivilliga TM-sidhiutövare, bl.a.i anslutning till akuta svårigheter i världen, i syfte att demonstrera hur effektivt TM-sidhiprogrammet är.

I Jerusalem samlades under en period 1983 grupper av TM- och TM-sidhi-utövare för att försöka påverka kriget i grannlandet Libanon. Fluktuationer i gruppens storlek märktes med kort fördröjning på ett index för livskvalitet.

Jerusalem-studien

Under en 60-dagarsperiod varierade storleken slumpmässigt hos en s.k. koherensskapande grupp som utövade TM och TM-sidhiprogrammet. Ett index på livskvalitet som omfattade flera mått inklusive brottslighet, trafikolyckor, eldsvådor m.m. varierade i påtaglig överensstämmelse med gruppstorleken.

Ovanstående studie har publicerats i den ansedda Journal of Conflict Resolution, som ges ut vid Yale University. Resultatet kan inte förklaras av den konventionella teorin att medvetande uppstår i hjärnan och att varje individs medvetande är skilt från andras. Därför bedömdes studien före publicering av dubbelt så många granskare som vanligt (peer review). Chefredaktören beslöt till sist att publicera studien med kommentaren att trots den ovanliga hypotesen är studien mycket väl underbyggd, uppfyller till fullo vetenskaplig metods standard, och förtjänar därför att publiceras. Många flera undersökningar har gjorts som påvisar TM:s positiva effekter på samhället och hur fred skapas när tillräckligt många utövar TM och TM-sidhiprogrammet tillsammans.

Minskat grov brottslighet i Washington DC, USAFiguren till vänster visar hur brottsligheten successivt minskade samtidigt med att den koherensskapande gruppens storlek stegvis ökade. Som framgår av kurvan avtog brottsligheten kraftigt även när antalet deltagare var konstant. Detta överensstämmer med flera tidigare studier som visat att effekten av en permanent grupp tilltar med tiden.

Några kommentarer från medlemmar i Washingtonsstudiens projektgranskningsråd bestående av 27 forskare och samhällsrepresentanter som var oberoende av TM-rörelsen: “Jag skulle vilja rekommendera att denna nya modell som stöds av ett antal uttömmande och mycket noggrant kontrollerade studier beaktas allvarligt och att vi överväger hur det skulle kunna genomföras i innerstaden.” Anne Hughes, Professor of Sociology and Government, University of the District of Columbia (Washington) “Jag finner det troligt att den potentiella effekten av denna forskning överstiger varje annat pågående sociologiskt och psykologiskt forskningsprogram. Den har klarat granskning med ett större antal statistiska test än det mesta av annan forskning på konfliktlösning. Detta arbete samt teorin som informerar om den förtjänar mycket allvarligt beaktande såväl av akademiker som beslutsfattare.” David Edwards, Professor of Government, University of Texas at Austin För att läsa mer om TM:s effekter på samhället, besök den amerikanska webbplats Institute of Science, Technology and Public Policy. Du kan även besöka International Project for Invincible Defence.