TM:s ursprung

Transcendental Meditation har sitt ursprung i världens troligen äldsta högkultur, den vediska kulturen. Dess kunskap stod på en häpnadsväckande hög nivå med en mycket avancerad naturvetenskaplig kunskap. Veda betyder kunskap (jämför det svenska ordet “veta”) och är en sammanfattande benämning på denna mångtusenåriga kunskap om universums uppbyggnad.

Detaljerad överensstämmelse mellan Veda och kvantfysiken

Den förste fysiker som upptäckte överensstämmelsen mellan den vediska världsbilden och kvantfysiken var Erwin Schrödinger, nobelpristagare och en av de stora grundarna av kvantfysiken. Han blev så fascinerad att han ägnade sig åt omfattande studier av Veda.  Han avslutade sin bok ”What is Life?”, som är en analys av livets och universums natur, med ett citat ur Veda: ”Tat tvam asi” – ”Du är det”. Detta sammanfattar den vediska uppfattniErwin Shrödingerngen att allt och alla i hela universum är förenade i enda obruten, sammanhängande helhet. Schrödinger var före sin tid med denna insikt, men de senaste decenniernas utveckling inom fysiken har givit honom rätt i att det är en illusion att människor är separata individer. I stället är det ett fysikaliskt faktum att vi är förenade med varandra på en djup nivå i naturen. Enligt Veda – och modern fysik, är universums grundval ett tidlöst och obegränsat icke-materialistiskt fält, som förenar allt som existerar, och är ursprunget till alla materiella fenomen och processer.

Först när Maharishi Mahesh Yogi, världsledande expert på vedisk vetenskap, anordnade konferenser och seminarier om detta på 1970-talet, började saken diskuteras i större omfattning bland fysikerna. Konferensernas syfte var att presentera den vediska kunskapen om naturen, och särskilt om medvetandet, samt att diskutera dess relation till den moderna fysikens verklighetsbild. Eugen WignerFlera framstående vetenskapsmän, inklusive nobelpristagare, deltog. Nobelpristagare som deltog var fysikerna Brian Josephson, Ilya Prigogine och Eugene Wigner. Bland andra framstående forskare kan nämnas fysikern J.S. Bell (berömd för ”Bells teorem” som anses vara en av de viktigaste teoremen i modern vetenskap och har bidragit till en fördjupad kunskap om universums natur), matematikern René Thom (berömd för den matematiska katastrofteorin som bidragit till biofysikens utveckling), Bernard Espagnat (ledande forskare vid den europeiska kärnfysikanläggningen CERN i Geneve), George Sudharsan (kvantfysiker, som fått det så kallade ”lilla Nobelpriset”) och Helmuth Fröhlich (berömd för sin teori om koherenta tillstånd i biologiska system). Man var imponerad över den långtgående överensstämmelsen mellan vedisk vetenskap och den moderna fysikens mest avancerade teorier. Detta inspirerade Eugene Wigner, en av vår tids största fysiker, att bli medlem i redaktionsrådet för tidskriften ”Modern Science and Vedic Science”, som utgavs av Maharishi International University (MIU, numera Maharishi University of Management) i Fairfield, USA.

Nobelpristagare: Veda kan bidra till fysikens utveckling

Nobelpristagaren Brian Josephson deltog i flera konferenser ledda av Maharishi. Detta ledde till att han, i en artikel i New Scientist (23 juni 1977), skrev att han trodde att den vediska kunskapen, såsom Maharishi framställde den, skulle bidra till fysikens framtida utveckling. Dr. John HagelinFysikern John Hagelin (internationellt känd för viktiga bidrag till supersträngteorin) har studerat den vediska kunskapen mycket ingående. Han har, efter omfattande och ingående diskussioner med Maharishi, kommit till slutsatsen att Veda och modern vetenskap sammanfaller så matematiskt detaljerat att det är uppenbart att det är fråga om två beskrivningar av samma verklighet. Den vediska vetenskapen täcker inte bara fysiken, utan man har en djupgående kunskap på alla livets områden. Det var denna kunskap som möjliggjorde utvecklingen av TM, som är en rent vedisk meditationsteknik, vilken Maharishi återupplivat efter att den varit glömd i hundratals år. En annan del av den vediska kunskapen är ayurveda som blivit populär över hela världen på grund av sin förmåga att effektivt förebygga och bota sjukdomar, samt revitalisera kroppen och skapa positiv hälsa.

Hur kunde man utveckla så avancerad kunskap i forntiden?

Professor John Hagelin har också en förklaring till hur den vediska kunskapstraditionen kunde uppnå en så avancerad kunskap inom olika områden, inte minst fysiken. Han påpekar att kvantfysiken funnit att det enhetliga fältet innehåller fullständig information om allt i hela universum. Han har som ovan nämnts även konstaterat att fysikens enhetliga fält och det vediska begreppet medvetandets enhetliga fält är identiska. Enhetliga fältet
Transcendentalt eller rent medvetande är det medvetandetillstånd i vilket man enligt den vediska kunskapstraditionen är fulltständig samklang med medvetandets enhetliga allomfattande fält. Transcendental meditation var den vediska tekniken för att direkt erfara detta medvetandetillstånd. Genom denna teknik hade de vediska vetenskapsmännen med andra ord direkt tillgång till källan för total kunskap. På samma sätt har var och en, genom att Maharishi återupplivat kunskapen om denna vediska meditation, möjlighet att utveckla en djup insikt i universums sanna natur.