Ökad livskvalitet för HIV-patienter genom TM

Ny forskning visar att Transcendental Meditation (TM) kan bidra till ökad livskvalitet för HIV-patienter

En sex månader lång studie som omfattade 22 personer jämförde patienter som utövade TM-tekniken med en kontrollgrupp som fick enbart hälsoråd. Resultaten publicerades online i tidskriften AIDS Care:  “Psychological and Sociological Aspects of AIDS/HIV”.  TM-gruppen visade betydande förbättringar vad gäller hälsorelaterad livskvalitet med avseende på fysisk och psykisk aktivitet, smärtor och vitalitet. Även fysiskt, socialt och emotionellt välbefinnande hade förbättrats hos undersökningsgruppen.

Stress kan vara en bidragande faktor vid HIV/AIDS

De senaste 50 åren har forskare blivit alltmer intresserade av hur stress orsakar och/eller bidrar till sjukdomar. Många forskare har uppfattningen att två olika faktorer inverkar. Dels vet man att stress orsakar sömnproblem, dåliga matvanor, rökning och mindre benägenhet att motionera. Dels har man även konstaterat att psykologisk stress utlöser en reaktion hos kroppens endokrina system som frigör hormoner, som t ex kortisol, vilket påverkar andra biologiska system inklusive immunförsvaret.

Enligt Sheldon Cohen, psykolog vid Carnegie Melon University i USA, har forskning genomgående visat att det finns ett samband mellan stress och HIV/AIDS. I en artikel, publicerad i Journal of American Medical Association (JAMA), hävdar Dr Cohen att stress kan ha blivit mer uttalade hos AIDS-patienter under de senaste åren på grund av den komplexa och krävande medicinering patienterna genomgår.  Han anser dessutom att stress kan försämra deras förmåga att följa behandlingen. Även de förändringar i det autonoma nervsystemet som orsakas av stress gör att mängden HIV-virus i blodet ökar. Den senaste studien vid University of Pennsylvania, USA, på HIV-patienter bygger på den omfattande forskning som visat att dagligt utövande av TM-tekniken minskar stress.

Dr Sumedha Chhatre vid University of Pennsylvania Center för AIDS-forskning var studiens huvudförfattare. Dr David Metzger, chef ör HIV/AIDS Research Division i Perelman School of Medicine vid University Pennsylvania, var ledande forskare.

Forskarna tror att de positiva resultaten från denna första studie på HIV-patienter som utövar TM-tekniken kommer att leda till ytterligare forskning i mer omfattande skala.